R E F E R E N C I E
zoznam významných referencií 1990-2001 |  referenčné stavby 1995-2001
podzemné stavby |  povrchové stavby
tunely na Slovensku |  tunely v zahraničí |  bane na Slovensku |  bane v zahraničí
kanalizácie |  vodovody

Diaľničný tunel BRANISKO
Termín: 04/96 - r. 2001
naša účasť na výstavbe
Investor: Slovenská správa ciest Bratislava

Je prvým diaľničným tunelom budovaným na Slovensku. Situovaný je v rovnomennom pohorí na trase štátnej cesty I/18 medzi Levočou a Prešovom. Firma BANSKÉ STAVBY realizovala razičské práce a primárne ostenie na južnej tunelovej rúre od západného portálu. Dňa 23. 5. 1997 začali práce na razení tunela od západného portálu, slávnostná prerážka kaloty tunela sa uskutočnila 1. mája 1999 za účasti premiéra a ministrov vlády SR s trojmesačným predstihom. Dĺžka tunela je 4.823 m, priečny profil tunela 82-103 m2. Razenie tunela bolo prevedené technológiou Nová rakúska tunelovacia metóda (NRTM).

Prieskumná štôlňa tunela Branisko - razená v trase severnej tunelovej rúry bola súčasťou inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu tunela Branisko, dočasne bude slúžiť ako úniková cesta. Začiatok razenia štôlne a súčasne aj historické položenie základného kameňa sa datuje 12. apríla 1996, prerážka na 19. decembra 1997. Prieskumná štôlňa sa razila súčasne od obidvoch portálov odlišnými technológiami. Od západného portálu bol razený podkovovitý tvar s hrubým výlomom 10,5 - 11,5 m2, svetlý profil 10,2 m2 vrtno-trhavinovou technológiou. Východná strana (okrem priportálovej časti v dĺžke 119 m) bola realizovaná v kruhovom profile 3,3 m (8,6 m2) tunelovacím strojom Wirth TB II H. Projektovaná dĺžka prieskumnej štôlne je 4.800 m.

Vetracia šachta - je ďalším objektom, ktorý sme budovali na stavbe "Diaľničného tunela Branisko". Hĺbka šachty kruhového prierezu priemeru 7,0 m je 123 m, plocha hrubého výlomu 50,4 m2. Vetracia šachta spája priestor kaverny dopravno-vetracieho prepojenia južnej tunelovej rúry a únikovej štôlne s povrchom. Geologické pomery dovolili použiť progresívnu technológiu hĺbenia jamy s predvrtom priemeru 2,7 m vyvŕtaným z povrchu súpravou Bespadrill. Predvrt sa následne vrtno-trhacími prácami s postupom zhora nadol rozšíril na požadovaný priemer.
Začiatok hĺbenia vetracej šachty sa datuje od 4. augusta 2000, práce boli ukončené v júli 2001.

Kaverna dopravno-vetracieho prepojenia (DVP) - do komplexu stavieb vyhotovených na "Diaľničnom tuneli", ktoré realizovali BANSKÉ STAVBY, je treba započítať aj tento objekt, spájajúci južnú tunelovú rúru s prieskumnou štôlňou a vetracou šachtou.
Dĺžka objektu DVP je 58 m, profil hrubého výlomu 97,6 m2. Technológia razenia a použité technické prostriedky kaverny sú zhodné s razením tunelovej rúry.
Pre betonáž vetracej šachty a objektu DVP bolo použité špičkové debnenie svetovej úrovne od firmy Peri.
Prieskumná štôlňa OVČIARSKO
Doba výstavby: 02/97 - 17. 4. 1998
prerážka
Investor: Slovenská správa ciest Bratislava

Stavba preverila naše kreatívne schopnosti a adaptabilitu na časté zmeny horninového prostredia. Počas razenia tunela sme vystriedali nasledujúce technológie:
- razenie pomocou hydraulického hnaného paženia
- klasické tunelárske razenie
- beztrhavinové rozpojovanie kombajnom AM 50 s bezkoľajovou dopravou


Najväčšie problémy počas razenia spôsoboval stály prítok vody (60 l/s) a rozbrednuté ílové horniny. Štôlňa bola slávnostne prerazená 10. apríla 1998 za účasti predsedu vlády SR. Po prerazení podnik vykonal úpravu štôlne na funkciu únikovej cesty.
Táto stavba je súčasťou diaľničného programu na Slovensku.

zoznam významných referencií 1990-2001 |  referenčné stavby 1995-2001
podzemné stavby |  povrchové stavby
tunely na Slovensku |  tunely v zahraničí |  bane na Slovensku |  bane v zahraničí
kanalizácie |  vodovody